Logo Obozu Naukowego

Obóz Naukowy PW 2022

Wybierz warsztaty w których chcesz uczestniczyć:

Lista rezerwowa. Uwaga! Zarejestruj się na listę rezerwową wyłącznie jeśli na warsztacie, w którym najbardziej chciałbyś uczestniczyć, nie ma już wolnych miejsc. Jeżeli miejsce się zwolni, skontaktujemy się z Tobą (możesz zaznaczyć kilka warsztatów).

Będę korzystał/korzystała z transportu zorganizowanego dla uczestników turnusu (koszt transportu w jedną stronę - 100 zł, koszt transportu w dwie strony - 150 zł)

Dane do faktury:

*Brak zgody w tym punkcie spowoduje, że klient nie otrzyma informacji o kolejnej edycji Obozu Naukowego PW.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestników obozu:

 1. Administratorem danych osobowych jest LIFE’S ADVENTURE Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Branickiego 9/146, 02-972 Warszawa lub drogą mailową: kontakt@oboznaukowy.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa w związku z:
  1. zawarcia umowy na udział Pani/Pana dziecka/podopiecznego w obozie organizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia obozu;
  2. wystawienia faktury i rozliczeniem płatności – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przechowywane przez 5 lat po zakończonym roku, w którym wystawiono fakturę;
  3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 lat od zakończenia umowy.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. do: Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Klatrat, Fundacji Inceptio.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Administrator informuje, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej, w tym danych dotyczących stanu zdrowia, uczestnika obozu oraz jego opiekunów prawnych/rodziców zostanie udostępniona niezwłocznie po wypełnieniu formularza, jako załącznik do karty dostępnej na indywidualnym koncie w systemie. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.